Farum Trampolin Forening

Træningssted: Marie Kruses Skole, pigesalen, Stavnsholtvej 29-31, 3520 Farum.
Bankkonto: Danske Bank reg. 9570 konto 12836449 | Mobilepay konto: 81907
Kontakt: Kontakt@FarumTrampolinForening.dk
Page
Menu
News
You are here:   Home > Om FTF > Referater > Referat af generalforsamling 24. februar 2016

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger regnskabet
4. Indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

Referat

Ad 1) Isabel er dirigent

Ad 2) Formanden har aflagt beretning (inkl. ovenstående appendix [red. væk]). Formanden har fået afskedsgave af bestyrelsen.

Ad 3) Kassereren har fremlagt regnskab (se regnskabet som PDF). Vi havde et underskud i 2015, men regner med at få overskud i år. Der var ingen indvendinger til regnskabet.

Ad 4) Ændring af lovene (se ændringsforslagene nedenfor). Forslag til lovændringerne læses højt. Lovforslagene er vedtaget enstemmigt.

Ad 5) Kassereren forslår til budgettet for 2016: højere kontingent, mere til trænerudgifter og mindre til udstyr.

Forslag til ændring af kontingent til:

600,- for 1 springning om ugen
800,- for 2 springninger om ugen
1.000,- for 3 springninger om ugen
... pr. halvår

Og gæstegebyr på 50,- pr. springning.

Passiv kontingent er fortsat 100,- pr. år

Forslaget er vedtaget enstemmigt.

Budgettet til gaver øges til 2.000,-.

Posten porto slettes fra budgettet, da den aldrig bruges.

Se iøvrigt kassererens forslag til budget i PDF'en med regnskabet.

Budgettet er gennemgået og godkendt.

Ad 6) Forslag til ændringer i bestyrelsen:

Formand: Eva Ferré Winkel
Næstformand: Christine Holm
Sekretær: Susanne Winkel
Kasserer: Jan Ferré
Repræsentant: Yvonne Robinson

Forslaget er vedtaget enstemmigt.

Der mangler fortsat 2 repræsentanter

Ad 7) Steffen Broe Christensen genvælges

Kristian Axelsen vælges ind i stedet for Christian Skau Hansen, som stopper.

Ad 8) Forslag fra Isabel (springer): ønsker flere springerweekender.

Bilag til referatet

Forslag til lovændring: (ændringer er markeret understreget)

§1. Foreningen, hvis navn er Farum Trampolin Forening, er stiftet 8. januar 1975. Dens formål er at skabe interesse for trampo­linspring, herunder konkurren­ce- og motions­springning. For­eningen er hjemmehørende i Furesø Kommune og optaget som med­lem af Furesø Idrætsråd og GymDanmark , som igen er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og Internatio­nalt Gymnastik Forbund.

Foreningens love er tilgængelige på foreningens hjemmeside.

§2. Tegningsregler

Foreningen tegnes af forretningsudvalget, se §12 stk. 1

§3. Medlemmer.

Aktive medlemmer, d.v.s. med­lemmer, der betaler sæson­skontingent som sådanne. Kun aktive medlemmer kan deltage i stævner og kon­kurrencer.

Passive medlemmer d.v.s medlemmer, der betaler kontingent som sådanne.

Æresmedlemmer kan udnævnes efter en énstemmig be­sty­relsesbe­slutning.

§4. Stemmeret. Medlemmer har efter 6 måneders forløb stemmeret på ge­neralforsamlinger og møder, dog har medlemmer under 15 år ingen stemmeret. Medlemmer, der iføl­ge §7 er udelukket (karantæne), har ingen stemmeret og kan ikke være i be­styrelsen. Passive medlemmer, som ikke er med­lemmer af bestyrelsen, har ikke stemmeret. 

Første punktum foreslås ændret til: "Medlemmer har efter 6 måneders forløb stemmeret på ge­neralforsamlinger og møder. For medlemmer under 15 år kan medlemmets forældre udøve stemmeretten."

§5. Optagelse.

Enhver af begge køn, fortrinsvis elever i Furesø Kom­mune.

Enhver, der har interesse i foreningen og dens opgave, kan optages som passivt medlem.

(fjernet: Medlemmet kan på begæring modtage et eksemplar af foreningens love)

§6. Æresmedlemmer og hæderstegn. Medlemmer og personer udenfor foreningen, som har ydet denne værdifulde tjene­ster, kan optages som æresmedlemmer. De modtager foreningens hæders­tegn og nyder alle rettigheder. Bestyrelsen kan tildele medlemmer hæderstegn, ifald de har gjort sig særlig fortjent dertil.

§7. Udelukkelse af medlemmer. Medlemmer, der ikke holder sig disse love efterrettelige eller modarbejder fore­ningens formål, kan bestyrelsen udelukke under ansvar for generalfor­sam­lingen. Bestyrelsens beslutning skal være énstemmig. I modsat fald ind­vars­les til extra­ordi­nær generalfor­samling, der med 2/3 majori­tet kan udelukke medlemmet. Afstem­ningen skal være skriftlig. I tilfælde, hvor bestyrelsen har ude­lukket et medlem, skal ved­kom­mende indkaldes til generalfor­samlingen for at have lejlighed til at forsvare sig.

§8. Kontingent. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet skal be­tales som generalforsamlingen vedtager det. Hvis beløbet ikke er betalt 14 dage efter fristen, kan vedkommende slettes som medlem, hvis vedkommen­de på besty­relsens opfordring ikke har betalt efter yderligere 14 dage. Kun under særlige om­stændig­heder kan bestyrelsen udsætte betalingen yderligere. Kun såfremt der er plads på et hold, kan vedkommende efter betaling af kontingent igen optages som medlem. Formand, blstformand, kasserer og sekretær er kontingentfri som passive medlemmer.

§9. Generalforsamlingen. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i overensstemmelse med dennes love. Den ordinære generalfor­samling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og skal, for at være lovligt indvarslet, meddeles medlemmer­ne ved annoncering på hjemmesiden senest 14 dage før afholdelsen. Forslag, der øn­skes behandlet, skal være formanden ihænde senest 8 dage forinden. General­for­sam­­lingen er beslutnings­dygtig uanset de fremmødtes antal, dog kræves for ved­tagelse af nye love eller forandringer i de be­stående, at 2/3 af de frem­mødte stem­me­berettigede med­lemmer stemmer derfor. Lovændringer af redaktionel karakter kan gennemføres af bestyrelsen uden godkendelse af den ordinære generalforsamling, dog skal ændringerne noteres på førstkomne ordinære generalforsamling. Extraordinær ge­neralfor­samling kan ind­kaldes af be­styrelsen, når det skøn­nes nødven­digt, og skal afholdes i løbet af 14 dage, eller når mindst 1/3 af med­lemmerne indgiver skriftlig begæring derom med oplysning om forhandlingsem­net.

§10. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning
Kassereren fremlægger regnskabet
Indkomne forslag
Fastlæggelse af kontingent
og budget
Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse
Valg af revisorer
Eventuelt

§11. Stemmeafgivelse. Generalforsamlingen afgør ved simpelt stemmeflertal de på dagsordenen opførte sager, dog ikke sager vedrørende ude­lukkelse af medlemmer (jvf. §7) og sager vedrørende lov­ændringer (jvf. §9). Ved valg af bestyrelse kan skriftlig afstem­ning kræves. Alle andre afstemninger afgøres ved håndsop­rækning.

§12. Bestyrelsen. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 repræ­sentan­ter. Bestyrelsen vælges for 2 år, men kan genvælges og afgår på følgende måde: I lige år afgår forman­den, sekretæren og 1 repræsentant, og de øvrige i ulige år. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang. Sager inden­for be­styrelsen afgøres ved simpel stemmeflertal, hvor intet andet i lovene derom er bestemt, i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Formanden eller næstformanden samt yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer, skal være til stede på bestyrelsesmøder for at der kan træffes beslutninger af større karakter. Der skal indkaldes til bestyrelsesmøder mindst 2 uger i forvejen og der skal foreligge dagsorden senest 7 dage før mødet. Udtræder i valg­perioden noget medlem af be­styrelsen, supplerer denne sig selv. Sekre­tæren skal føre protokol over generalfor­sam­­linger, bestyrelses­møder og vigtige be­givenheder indenfor foreningen. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

Stk. 1 Forretningsudvalg

Formand, næstformand, kasserer og sekretær udgør et forretningsudvalg, der tager sig af daglige beslutninger, der ikke kræver hele bestyrelsens behandling.

§13. Supplering af bestyrelsen Bestyrelsen kan, når den mener det formålstjenligt, f.ex. ved arrangement af stæv­ner, fester og lign., supplere sig med medlemmer udenfor bestyrelsen. Disse har dog ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne.

§14. Regnskabsvæsenet, kassereren. Kassereren modtager alle foreningens indgående pengemidler. Kassereren fører regnskabet, hvori der nøjagtigt indføres enhver indtægt og udgift med vedføjelse af dato. Regnskabs­af­læg­gelsen finder sted på den ordi­næ­re generalforsamling i februar, og regnskabsperioden er kalender­året.

§15. Revision. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, hvis valg gælder for 1 år. Revi­sorerne må ikke samtidig være medlem af bestyrelsen. Revisorerne har pligt til mindst 1 gang om året samt efter henstilling fra bestyrelsen at revidere regnskabet om­kring 1. januar, men har i øvrigt ret til at revidere det til enhver tid uden varsel. Når regn­ska­bet er afsluttet, skal revisorerne revi­dere det. Dette skal, når det er fundet i orden, under­skrives af kassereren og revisorerne i fællesskab. Års­regnskabet frem­lægges på generalforsamlingen. Uorden i regnskabet skal af revisorerne straks meddeles til bestyrelsen.

§16. Uforudsete tilfælde. Hvor disse love ingen rettesnor giver, er bestyrelsen bemyndi­get til at afgøre sager under ansvar for generalforsamlingen.

§17. Opløsning. Foreningen kan kun opløses, når dens medlemstal er under 15, og når disse på en generalforsamling med 4/5 majoritet stem­mer for opløsning. I tilfælde af for­enin­gens opløsning skal foreningens materiel tilbydes GymDanmarks materialefond, mens overskud og øvrige værdier tilbydes idrætsunde­rvisning ved Marie Kruses Skole.

Vedtaget: 8-1-1975, Ændret: 12-2-1976, 31-1-1977, 26-1-1979, 3-2-1993, 9-2-1994, 7-2-1996, 17-2-1998, 24-2-2016

« prev  |   top  |   next »
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login