Farum Trampolin Forening

Træningssted: Marie Kruses Skole, pigesalen, Stavnsholtvej 29-31, 3520 Farum.
Bankkonto: Danske Bank reg. 9570 konto 12836449 | Mobilepay konto: 81907
Kontakt: Kontakt@FarumTrampolinForening.dk
Page
Menu
News
You are here:   Home > Om FTF > Love

Love

§1. Foreningen, hvis navn er Farum Trampolin Forening, er stiftet 8. januar 1975. Dens formål er at skabe interesse for trampolinspring, herunder konkurrence- og motionsspringning. Foreningen hører hjemme i Furesø Kommune og optaget som medlem af Furesø Idrætsråd og GymDanmark, som igen er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og Internationalt Gymnastik Forbund.

Foreningens love er tilgængelige på foreningens hjemmeside.

§2. Tegningsregler
Foreningen tegnes af forretningsudvalget, se §12 stk. 1

§3. Medlemmer.
Aktive medlemmer er medlemmer, der betaler det fastsatte kontingent. Kun aktive medlemmer, kan deltage i stævner og konkurrencer.
Passive medlemmer er medlemmer, der betaler kontingentet, som er fastsat for passive medlemmer.
Æresmedlemmer kan udnævnes efter en énstemmig bestyrelsesbeslutning.

§4. Stemmeret
Medlemmer har stemmeret på generalforsamlinger og møder, når de har betalt kontingent for indeværende sæson. For medlemmer under 15 år, kan medlemmets forældre stemme på medlemmets vegne. Foreningen ønsker, at forældre, der stemmer på vegne af deres børn, medregner barnets ønsker om hvordan stemmen skal afgives. Medlemmer, der ifølge §7 er udelukket (har karantæne), har ingen stemmeret og kan ikke være i bestyrelsen. Passive medlemmer, som ikke er medlemmer af bestyrelsen, har ikke stemmeret.

§5. Optagelse
Enhver af begge køn, fortrinsvis børn i Furesø Kommune kan optages. Ligeledes optages medlemmer i foreningen uanset etnisk oprindelse, religion, tro, seksuel orientering, alder, handikap, mv. Dog forbeholder foreningen sig retten til at afvise medlemskab, hvis der er tale om et handikap af en art, hvor foreningen skønner det risikabelt for personen, at springe trampolin.
Enhver, der har interesse i foreningen og dens opgave, kan optages som passivt medlem.

§6. Æresmedlemmer og hæderstegn
Medlemmer og personer udenfor foreningen kan udpeges som æresmedlemmer af bestyrelsen.

§7. Udelukkelse af medlemmer
Medlemmer, der ikke betaler kontingent eller opfører sig på en måde, der er generende for trænere, bestyrelse eller andre medlemmer, kan udelukkes af bestyrelsen under
ansvar for generalforsamlingen. Bestyrelsens beslutning skal være énstemmig. I
modsat fald indvarsles til extraordinær generalforsamling, der kan udelukke medlemmet med en 2/3 majoritet for forslaget. Afstemningen skal være skriftlig. Hvis bestyrelsen har udelukket et medlem, skal vedkommende indkaldes til førstkommende generalforsamling for at have lejlighed til at forsvare sig.

§8. Kontingent
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Beløbet skal betales 3 uger efter medlemmets første træning eller prøvegang i sæsonen, med mindre andet aftales. Sker dette ikke, kan bestyrelsen udelukke medlemmet, såfremt medlemmet ikke betaler på bestyrelsens opfordring. Når kontingentet er betalt, kan medlemmet kun starte på holdet igen, såfremt der er plads. Er der ikke plads på holdet, bliver medlemmet tilbudt at gå på et andet hold, såfremt der er ledige pladser. Formand, næstformand, kasserer og sekretær er kontingentfri som passive medlemmer.

§9. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i overensstemmelse med dennes love. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. For at være lovligt indvarslet skal dato, tid og sted meddeles til medlemmerne ved annoncering på hjemmesiden senest 14 dage før afholdelsen. Forslag, der ønskes behandlet, skal være sendt til formandens email senest 8 dage forinden. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. For vedtagelse af nye love eller ændringer i de eksisterende love, kræves dog at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Lovændringer af redaktionel karakter, kan gennemføres af bestyrelsen, uden godkendelse af den ordinære generalforsamling, dog skal ændringerne noteres på førstkommende ordinære generalforsamling.
Extraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når det skønnes nødvendigt. Indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling, skal denne afholdes senest 14 dage efter indkaldelsen er sendt ud. Ønsker medlemmer af Farum Trampolin Forening, at der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling, skal mindst 1/3 af medlemmerne indgive en skriftlige begæring om dette, hvor det oplyses hvad emnet for den
ekstraordinære generalforsamling skal være.

§10. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Dagsorden for den
ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning
Kassereren fremlægger regnskabet
Indkomne forslag
Fastlæggelse af kontingent og budget
Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse
Valg af revisorer
Eventuelt

§11. Stemmeafgivelse
Generalforsamlingen afgør ved simpelt stemmeflertal punkterne fra §10. Sager vedrørende
udelukkelse af medlemmer (jvf. §7) og sager vedrørende lovændringer (jvf. §9) afgøres som beskrevet i disse punkter. Ved valg af bestyrelse, kan skriftlig afstemning kræves. Alle andre afstemninger afgøres ved håndsoprækning.

§12. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 repræsentanter. Bestyrelsen vælges for 2 år, men kan genvælges og afgår på følgende måde: I lige år afgår formanden, sekretæren og 1 repræsentant, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang. Sager indenfor bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal, såfremt andet ikke er beskrevet i lovene. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Formanden eller næstformanden samt yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer, skal være til stede på bestyrelsesmøder, for at der kan træffes beslutninger af større karakter.

Der skal indkaldes til bestyrelsesmøder mindst 2 uger i forvejen indeholdende dagsorden for mødet. Indsendes kommentarer via mail inden mødet, skal disse indgå i bestyrelsens behandling.
Udtræder noget medlem af bestyrelsen valgperioden, supplerer bestyrelsen sig selv. Sekretæren skal skrive referat af generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder indenfor foreningen og referatet publiceres på foreningens hjemmeside. Er sekretæren ude af stand til at deltage i møderne, skal formanden sørger for at finde en
stedfortræder. I tilfælde af afbud fra formanden, indtræder næstformanden i dennes sted.

Stk. 1 Forretningsudvalg
Formand, næstformand, kasserer og sekretær udgør et forretningsudvalg, der tager sig af daglige beslutninger, der ikke kræver hele bestyrelsens behandling.

§12. Bestyrelsen 

Bestyrelsen består som minimum af formand, næstformand, kasserer og sekretær. De nævnte poster vælges for 2 år, men kan genvælges og afgår på følgende måde: I lige år afgår formanden og sekretæren, og i ulige år afgår næstformand og kasserer. Eventuelle øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år.
Bestyrelsen kan supplere sig selv, hvis særlige forhold taler for det og suppleringen skal kommenteres på efterfølgende generalforsamling, hvor det ekstra bestyrelsesmedlem automatisk er på valg. 

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang. Sager indenfor bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal, såfremt andet ikke er beskrevet i lovene. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Formanden eller næstformanden samt yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer, skal være til stede på bestyrelsesmøder, for at der kan træffes beslutninger af større karakter.
Der skal indkaldes til bestyrelsesmøder mindst 2 uger i forvejen indeholdende dagsorden for mødet. Indsendes kommentarer via mail inden mødet, skal disse indgå i bestyrelsens behandling.
Udtræder noget medlem af bestyrelsen valgperioden, supplerer bestyrelsen sig selv. Sekretæren skal skrive referat af generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder indenfor foreningen og referatet publiceres på foreningens hjemmeside. Er sekretæren ude af stand til at deltage i møderne, skal formanden sørger for at finde en
stedfortræder. I tilfælde af afbud fra formanden, indtræder næstformanden i dennes sted. 

Stk. 1 Forretningsudvalg
Formand, næstformand, kasserer og sekretær udgør et forretningsudvalg, der tager sig af daglige beslutninger, der ikke kræver hele bestyrelsens behandling. 

§13. Supplering af bestyrelsen
Bestyrelsen kan i forbindelse med f.eks. arrangering af stævner, fester og
lign., supplere sig med medlemmer udenfor bestyrelsen. Disse har dog ikke
stemmeret på bestyrelsesmøderne.

§14. Regnskabsvæsenet, kassereren.
Kassereren modtager alle foreningens indgående pengemidler. Kassereren fører regnskabet, hvori der nøjagtigt indføres enhver indtægt og udgift med vedføjelse af dato. Regnskabsaflæggelsen finder sted på den ordinære generalforsamling i februar, og
regnskabsperioden er kalenderåret.

§15. Revision
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, hvis valg gælder for 1 år. Revisorerne må ikke samtidig være medlem af bestyrelsen. Når regnskabet er afsluttet, skal revisorerne revidere det. Når det er fundet i orden, skal det underskrives af kassereren og revisorerne. Årsregnskabet fremlægges på generalforsamlingen. Revisorerne har i øvrigt ret til at revidere regnskabet til enhver tid uden varsel. Er der uorden i regnskabet, har revisorerne pligt til straks at meddele dette til bestyrelsen.

§16. Uforudsete tilfælde
Hvis der opstår sager, der ikke gives retningslinjer for i disse love, er bestyrelsen bemyndiget til at afgøre sager under ansvar for generalforsamlingen.

§17. Opløsning
Foreningen kan opløses, hvis der ikke kan findes trænere eller hvis bestyrelsen ser sig nødtaget til at opløse foreningen. Sker dette, skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, inden opløsningen finder sted, hvor medlemmerne har mulighed for at løse det givne problem. I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens materiel tilbydes GymDanmarks materialefond, mens overskud og øvrige værdier tilbydes idrætsundervisningen ved Marie Kruses Skole eller andre værdige formål.

Vedtaget: 8-1-1975, Ændret: 12-2-1976, 31-1-1977, 26-1-1979, 3-2-1993, 9-2-1994, 7-2-1996, 17-2-1998, 24-2-2016, 24-02-2020, 22-02-2023

 

« prev  |   top  |   next »
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login