Farum Trampolin Forening

Træningssted: Marie Kruses Skole, pigesalen, Stavnsholtvej 29-31, 3520 Farum.
Bankkonto: Danske Bank reg. 9570 konto 12836449 | Mobilepay konto: 81907
Kontakt: Kontakt@FarumTrampolinForening.dk
Page
Menu
News
You are here:   Home > Farum Trampolin Forening > Nyheder

Nyheder

Ses vi til den nye sæson?

Nu begynder skolerne snart igen og sammen med dem, åbner vi i Farum Trampolin Forening op for efterårssæsonen. Vi starter mandag d. 14 august og som udgangspunkt er alle vores tre træningsdage til rådighed: mandage, onsdage og fredage - alle fra kl. 17-18.30.

Hvis du er gammel springer og vil springe videre i efterårssæsonen, så send os en mail med din tilmelding til kontakt@farumtrampolinforening.dk og husk at skrive, hvilken dag du gerne springe. Du skal også indbetale kontingentet med det samme og senest 3 uger efter sæsonen er begyndt for at være garanteret en plads.

Hvis du er ny springer og gerne vil prøve at springe trampolin, er du velkommen til at komme og springe med et par gange, før du endeligt beslutter dig, om du vil gå til trampolin. Vi vil stadig gerne høre fra dig på forhånd og have følgende informationer: navn, adresse, fødselsdato, forældres mail og telefonnummer samt hvilken dag, du gerne vil komme til prøvespringning. Det koster 50 kr. pr. prøvespringning og beslutter du dig efterfølgende for at starte, trækker du de penge, du har betalt i prøvegebyr fra kontingentet.

Vi glæder os til at se jer!

Status på holdene

 

        Mandage Onsdage Fredage

 

Indbydelse til generalforsamling

Det er tid til den årlige generalforsamling, hvor I har mulighed for at få medbestemmelse og samtidig blive hørt, hvis der er noget, I ønsker bliver ændret. I år afholdes generalforsamlingen:

Onsdag d. 22. februar kl. 18.30

på Marie Kruses Skole i pigesalen (hvor vi springer) 

Vi holder generalforsamlingen i forlængelse af onsdagstræningen, men håber selvfølgelig, at I deltager, uanset hvilket hold I normalt springer på. Hvis I har forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal de være sendt til formand@farumtrampolinforening.dk (Eva) senest d. 14. februar. Husk at tage jeres forældre med til generalforsamlingen – det er vigtigt, fordi foreningens vedtægter siger, at man skal være fyldt 15 år for at kunne stemme, men fordi mange af jer ikke er det, vil jeres forældre kunne stemme på jeres vegne.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent 
 • Formanden aflægger beretning 
 • Kassereren fremlægger regnskabet - se vores regnskab, der nu er blevet godkendt af revisorerne.
 • Indkomne forslag (se forslag nedenfor)
 • Fastlæggelse af kontingent og budget 
 • Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse  
  På valg: 
  Næstformand (villig til genvalg) 
  Kasserer (villig til genvalg) 
 • Valg af revisorer (villig til genvalg) 
 • Eventuelt 

Bestyrelsens forslag til lovændring:

Vi ønsker i bestyrelsen at lave en mindre ændring til foreningens vedtægter. Det gør vi, fordi der lige nu står, at der skal være en formand, næstformand, sekretær, kasserer og 3 medlemmer i bestyrelsen.

Det er ikke på noget tidspunkt i flere år lykkedes os at nå op på det antal medlemmer i bestyrelsen, hvorfor bestyrelsen lige nu kun består af formand (Eva Ferré Winkel), næstformand (Christine Holm), sekretær (Susanne Winkel) og kasserer (Jan Ferré).

Derfor foreslår vi, at vi ændrer foreningens vedtægter således, at det kun er de fire navngivne bestyrelsesmedlemmer, der er et krav og til gengæld tilføjer, at bestyrelsen kan supplere sig selv. Det ville f.eks. kunne bruges, hvis en forælder imellem to generalforsamlinger ønsker at være med i bestyrelsen, eller hvis vi skal lave større arrangementer og skal bruge flere hænder. I kan læse den foreslåede ændring nedenfor. 

Nuværende vedtægt:

§12. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 repræsentanter. Bestyrelsen vælges for 2 år, men kan genvælges og afgår på følgende måde: I lige år afgår formanden, sekretæren og 1 repræsentant, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang. Sager indenfor bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal, såfremt andet ikke er beskrevet i lovene. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Formanden eller næstformanden samt yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer, skal være til stede på bestyrelsesmøder, for at der kan træffes beslutninger af større karakter.
Der skal indkaldes til bestyrelsesmøder mindst 2 uger i forvejen indeholdende dagsorden for mødet. Indsendes kommentarer via mail inden mødet, skal disse indgå i bestyrelsens behandling.
Udtræder noget medlem af bestyrelsen valgperioden, supplerer bestyrelsen sig selv. Sekretæren skal skrive referat af generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder indenfor foreningen og referatet publiceres på foreningens hjemmeside. Er sekretæren ude af stand til at deltage i møderne, skal formanden sørger for at finde en
stedfortræder. I tilfælde af afbud fra formanden, indtræder næstformanden i dennes sted. 

Stk. 1 Forretningsudvalg
Formand, næstformand, kasserer og sekretær udgør et forretningsudvalg, der tager sig af daglige beslutninger, der ikke kræver hele bestyrelsens behandling.

Foreslås ændret til: 

§12. Bestyrelsen 

Bestyrelsen består som minimum af formand, næstformand, kasserer og sekretær. De nævnte poster vælges for 2 år, men kan genvælges og afgår på følgende måde: I lige år afgår formanden og sekretæren, og i ulige år afgår næstformand og kasserer. Eventuelle øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år.
Bestyrelsen kan supplere sig selv, hvis særlige forhold taler for det og suppleringen skal kommenteres på efterfølgende generalforsamling, hvor det ekstra bestyrelsesmedlem automatisk er på valg. 

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang. Sager indenfor bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal, såfremt andet ikke er beskrevet i lovene. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Formanden eller næstformanden samt yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer, skal være til stede på bestyrelsesmøder, for at der kan træffes beslutninger af større karakter.
Der skal indkaldes til bestyrelsesmøder mindst 2 uger i forvejen indeholdende dagsorden for mødet. Indsendes kommentarer via mail inden mødet, skal disse indgå i bestyrelsens behandling.
Udtræder noget medlem af bestyrelsen valgperioden, supplerer bestyrelsen sig selv. Sekretæren skal skrive referat af generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder indenfor foreningen og referatet publiceres på foreningens hjemmeside. Er sekretæren ude af stand til at deltage i møderne, skal formanden sørger for at finde en
stedfortræder. I tilfælde af afbud fra formanden, indtræder næstformanden i dennes sted. 

Stk. 1 Forretningsudvalg
Formand, næstformand, kasserer og sekretær udgør et forretningsudvalg, der tager sig af daglige beslutninger, der ikke kræver hele bestyrelsens behandling. 

 

Forårssæsonen 2023 starter mandag 2. januar.

Umiddelbart regner vi med, at springere, der har været tilmeldt i efterårssæsonen 2022 fortsætter på de hold, de tidligere har sprunget på. Hvis dette ikke er tilfældet, bedes man give besked til kontakt.

Der er på nuværende tidspunkt ingen, der har tilmeldt sig springning om fredagen -- hvis dette hold skal startes, kræver det, at mindst 5 springere tilmelder sig. Men det er bestemt en mulighed at genoptage springning om fredagen.

Belært af springernes energi i den seneste periode vil vi stoppe kl. 18.30! Hvis der viser sig at være et stort ønske om at vende tilbage til de normale to timers træning, vil vi tage dette op til overvejelse i forbindelse med efterårsferien.

Kontingentet for forårsssæsonen er beskrevet på siden om priser. Der bliver ikke udsendt opkrævninger, så sørg venligst for selv at betale kontingent til vores bankkonto, Reg. 9570 konto 12836449, eller til MobilePay konto 81907. Husk, at skrive på, hvem der betales for.

Nye medlemmer kan skrive til foreningens kontakt-adresse indeholdende:

 • Navn, adresse og fødselsdato for springeren/springerne
 • Navn, telefonnummer og mail-adresse på en relevant voksen (f.eks. forældre)
 • den/de dage, springeren ønsker at deltage

 

« prev  |   top  |   next »
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login